Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

P R O C E D U R A

Dotyczy jednostki: …………………………………………………………………………….…………………

Wersja dokumentu: …………………………………………………………………….…………………………

Zatwierdził: data: ………….…………… podpis ……………………………………….………..

Rejestr zmian:

 

Wersja

Data

Opracował

Zatwierdził

Opis aktualizacji

 

 

 

 

utworzenie dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 15
W CHEŁMIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w przedszkolui po za nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru z przedszkola.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w grupach, których liczba nie przekracza maksymalnie 12 dzieci. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w Sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.*

 2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 3. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos.

 4. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.

 5. Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 36,6C poinformować o tym nauczyciela.

 6. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru jeżeli rodzic wyraził pisemną zgodę.

 7. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby, a także jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną.

 8. Rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.

 9. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

 10. Nauczyciel odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony osobistej takiej jak maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki.

 11. Wszyscy pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony indywidualnej takie jak rękawiczki, maseczki / przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem.

 12. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans od nauczyciela przyjmującego dziecko min. 2m.

 13. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 14. Dziecko jest odbierane z głównego wejścia do placówki przez nauczyciela opiekującego się jego grupą.

 15. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające dziecko oraz dziecko (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją).

 16. Po odebraniu dziecka przez nauczyciela dziecko przebiera się w szatni i myje pod nadzorem nauczyciela ręce mydłem antybakteryjnym.

 17. Dziecko powyżej 4 roku życia jest zobowiązane mieć dopasowaną do twarzy maseczkę lub inną osłonę nosa i ust.

 18. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przypisani są na stałe Ci sami opiekunowie.

 19. Zajęcia w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej Sali.

 20. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30, po jej upływie w placówce są dezynfekowane wszystkie klamki, poręcze, ciągi komunikacyjne oraz szatnia.

 21. Dzieci bawią się w placówce tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji.

 22. W okresie pandemii dzieci nie myją zębów w przedszkolu.

 23. Nauczyciele pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią poddają zabawkę dezynfekcji.

 24. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę , w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.

 25. Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach każda z grup osobno, tak aby na jednej Sali nie przebywało więcej niż 12 dzieci.

 26. Przed korzystaniem z posiłków klamki do drzwi, poręcze oraz stoły są dezynfekowane.

 27. Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela dezynfekuje ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.

 28. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej.

 29. Plac zabaw jest dezynfekowany każdego dnia po zakończonej zabawie, korzystać z niego może tylko 1 grupa jednocześnie.

 30. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od siebie dystans społeczny min 1,5m.

 31. Dla nauczycieli w wyznaczonym pomieszczeniu jest dostępny termometr, aby mogli dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała, pomieszczenie to traktowane jest również jako izolatka jeżeli dziecko lub nauczyciel ma podejrzenia zarażenia (wysoka temperatura ciała, kaszel, trudności z oddychaniem, rozpalona / zaczerwieniona twarz).

 32. W każdej sali dostępny jest termometr w ilości min. 1 szt. na grupę.

 33. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciel lub dziecko musi być natychmiast odizolowane oraz musi zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki.

 34. Dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół ratownictwa medycznego.

 35. Nauczyciele codziennie przed zajęciami pokazują dzieciom jak prawidłowo myć ręce i pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często.

 36. Sztućce i zastawa są myte i odkażane w temperaturze powyżej 60C.

 37. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi ani personelem opiekującym się dziećmi. Posiłki podawane są na pustej Sali do której po podaniu posiłków wprowadzane są dzieci po jednej grupie.

 38. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia po za teren placówki.

 39. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe.

 40. W placówce dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora oraz przedstawiciela organu prowadzącego pod które nauczyciel może zadzwonić w nagłych sytuacjach nie objętych procedurą.

 41. Wszyscy wchodzący do placówki są zobowiązani do obowiązkowej dezynfekcji rąk.

 

Załączniki:

 1. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 2. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA.

 

Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka

 

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w sytuacji, gdy będzie ono wykazywać niepokojące personel placówki objawy. Oświadczam, iż wyrażam zgodę dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki.

 

Administratorem zebranych danych jest Przedszkole Miejskie nr 15 w Chełmie ul.H. Wieniawskiego 3, 22-100 Chełm. Kontakt do inspektora ochrony danych : inspektor @cbi24.pl.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.

 

 

…………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica / opiekuna