6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy ogólnorozwojowe, praca indywidualna, prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

8.00 – 8.30 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe    i higieniczne.

8.30 – 9.00 Śniadanie, zwracanie uwagi na dobre obyczaje spożywania posiłku.

9.00 – 10.30 Powitanka Optymistów, sprawdzenie listy obecności, zajęcia edukacyjne pod kierunkiem nauczyciela; realizacja celów wychowania przedszkolnego we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego i innowacje pedagogiczne  zgodne z planem pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym w oddziałach, j. angielski, rytmika, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, doświadczenia, działania kulturalno-oświatowe przy współpracy z partnerami (instytucjami zewnętrznymi) na terenie przedszkola         i poza nim, konkursy.

10.30 – 12.00 Gry i zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub pod niewielkim kierunkiem nauczyciela; zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie, w zależności od pogody spacery lub zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację dzieci.

12.00 – 12.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, spożywanie obiadu – podkreślenie walorów odżywczych składników pokarmowych, kształtowanie postaw kulturalnego zachowania przy stole.

12.30 – 14.00 Dzieci 3-letnie – leżakowanie- usypianie z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej, kołysanek lub bajek.

12.30 – 14.00  Dzieci 4 – 6-letnie - zabawy relaksacyjne, popołudnie z bajką, zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, ćwiczenia ortofoniczne, gry i zabawy stolikowe, prowadzenie obserwacji  i diagnozy dzieci.

14.00 – 14.30 Podwieczorek – czynności samoobsługowe i higieniczne, zachęcanie do samodzielnego            i kulturalnego spożywania posiłku.

14.30 – 17.00 Rozwijanie inteligencji wielorakich w kącikach aktywności pod niewielkim kierownictwem nauczyciela, gry i zabawy ogólnorozwojowe, praca indywidualna, utrwalanie poznanych wiadomości, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wspierającym, specjalistycznym, zajęcia dodatkowe, zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, prace porządkowe, rozchodzenie się do domu. Konsultacje z  rodzicami.

6.30 – 7.00 lub 8.00 – dzieci zbierają się w sali dyżurującej.

16.00 lub 16.30 – 17.00 – dzieci przechodzą do sali dyżurującej, integracja dzieci, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.