Od godziny 6.00 do godziny 13.00 zapewnione jest bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka (brak opłaty za pobyt, opłata jedynie za wyżywienie).

Po godzinie 13.00 opłata wynosi 1zł za każdą następną godzinę.

Dzieci 6-letnie nie ponoszą opłat za pobyt (opłata jedynie za wyżywienie).

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie ponoszą opłat za pobyt.

W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłatę obniża się o 25% za drugie i o 50 % za każde następne dziecko.

Opłaty są naliczane na podstawie odczytu z kart ATMS