Przedszkole Miejskie nr 15 w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.przedszkole15chelm.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 01 października 2018 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 15 stycznia 2022 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych tj. z wyłączeniem niektórych filmów, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

 

Deklarację sporządzono 2022–03–31 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Jolantą Szwed, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą dokładnie stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku należy przejść przez bramkę ogrodzeniową, pokonać 10 stopni (brak podjazdu) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 2. Budynek jest dwupoziomowy z użytkowym podziemiem, są schody. Brak windy, podjazdu, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 3. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Są dwie klatki schodowe z drzwiami i oknami dymoszczelnymi.
 4. Przy przedszkolu znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, a w pobliżu 60 m i 90 m są dwa parkingi osiedlowe z wydzielonymi dodatkowo  miejscami dla niepełnosprawnych.
 5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub on-line.

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Przedszkole Miejskie nr 15 w Chełmie, ul. Wieniawskiego 3, 22-100 Chełm
 • wysłać e-mail na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. 82  565 90 80
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie placówki w godzinach  
  8:00-15:00.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.