Odwiedza nas 187 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACIJ PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM COVID-19

 

Procedura dotyczy osoby, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne

Kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność.

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2;
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Osoba spełniający kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinien:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • i zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Postępowanie wobec osób, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut;
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
 • osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.

 

 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

 • nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować od pracowników oraz podopiecznych. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (numer telefonu) i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik należy dokładnie posprzątać oraz zdezynfekować przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Jeżeli wystąpi zagrożenie życia lub stan pracownika znacząco się pogorszy należy powiadomić służby medyczne (112 lub bezpośrednio do szpitala zakaźnego ……………………………………..).

Zalecenia dla personelu sprzątającego

Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony koronawriusem zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:

 • założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta,
 • umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,
 • usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami.

 

Każda osoba w placówce może samodzielnie zmierzyć sobie temperaturę termometrem, który dostępny jest w oznaczonym pomieszczeniu.

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590.

W sytuacji, gdy dziecko będące pod opieką placówki wykazuje objawy określone jako kryteria kliniczne, należy je odizolować od innych dzieci i personelu (pozostawić w izolatce pod nadzorem wyznaczonego pracownika) po czym niezwłocznie poinformować rodzica o konieczności jego odebrania w trybie pilnym z placówki.

 

Jeżeli dziecko posiada ostre objawy choroby, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu dziecka, a kontakt z opiekunem nie jest możliwy, dyrektor może podjąć decyzję  wezwaniu zespołu ratunkowego.

Jeżeli wystąpią objawy zakażenia u dziecka lub personelu należy wykonać notatkę służbową, w której należy wskazać objawy, rekomendację stacji sanitarno-epidemiologicznej, podjęte działania, lista pracowników, dzieci oraz osób trzecich przebywających tego dnia w placówce, które mogły mieć styczność z zakażonym.