Odwiedza nas 107 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

UWAGA KONKURS PLASTYCZNY - „Legenda o białym niedźwiedziu - interpretacje”

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki do udziału w konkursie plastycznym :)

 

Regulamin konkursu Prezydenta Miasta Chełm „Legenda o białym niedźwiedziu - interpretacje”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu Prezydenta Miasta Chełm „Legenda o białym niedźwiedziu– interpretacje”, zwanego dalej „Konkursem”,  
jest Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100Chełm, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs rozpoczyna się 16 kwietnia 2020 r. w momencie opublikowania informacji na stronie internetowej miasta www.chelm.pl i będzie trwać do 10 maja 2020 r. do godz. 20:00.

3. Celem Konkursu jest promocja twórczości Longina Jana Okonia i historii Miasta Chełm.

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie,
 a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

 

§ 2.

 

Przebieg Konkursu

1. Konkurs został ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej www.chelm.pl.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto spełni warunki określone
w niniejszym regulaminie. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć uzupełniony formularz (zdjęcie, skan)stanowiący Załącznik Nr 1 do regulaminu „Konkursu” (do pobrania ze strony www.chelm.pl),będący wyrażeniem zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w konkursie.

3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oznaczone w tytule „Legenda o białym niedźwiedziu – interpretacje”. Przyjmuje się, że nadawca wiadomości jest autorem pracy lub występuje jako opiekun osoby, która tę prace wykonała. Uczestnik może zgłosić jedną pracę do konkursu.

4. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu skanu lub zdjęcia pracy będącej dowolną interpretacją wybranego fragmentu lub treści legendy „Biały niedźwiedź” ze zbioru „Opowieści Niedźwiedziego Grodu” Longina Jana Okonia.

5.Praca konkursowa może mieć formę dowolną – może to być tradycyjna forma plastyczna, czyli rysunek, grafika, obraz, kolaż itp. lub praca wykonana w formie multimedialnej, czyli krótka animacja, film etc.

6. Konkurs jest podzielony na kategorie wg poniższych kryteriów) w zależności od wieku autora:

•dzieci w wieku przedszkolnym

•uczniowie klas I-III szkół podstawowych,

•uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,

•uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe) w zależności od techniki wykonania:

•prace plastyczne,

•prace multimedialne.

 

§ 3.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1.Prezydent Miasta Chełm powoła niezależną komisję, która wyłoni najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wg kryteriów: kreatywność, ekspresja twórcza, technika, nawiązanie do legendy, symbolika.

2.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Miasta Chełm www.chelm.pl nie później niż 10 dni od daty zakończenia przyjmowania prac.

3.Wyróżnieni w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Informację o wyróżnieniu i sposobie odbioru nagrody Laureaci otrzymają także indywidualnie w formie odpowiedzi do nadesłanej wiadomości.

 

§ 4.

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Chełm, w celu realizacji Konkursu w zakresie np: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

 

§ 5.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Chełm jest: Prezydent Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Chełm za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Chełm – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w

 § 4.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym
w treści zgody, wskazanej w § 4.5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w § 4., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych(tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)

prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Chełm Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu.

2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a w szczególności z klauzulami dotyczącymi danych osobowych i akceptuje zasady w nich opisane oraz wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Gabinecie Prezydenta Miasta Chełm, przy ul. Lubelskiej65 (pokój 26) oraz na stronie internetowej Miasta Chełm www.chelm.pl.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Miasta Chełm www.chelm.pl.

6. Uczestnik Konkursu (jego ustawowy przedstawiciel) wyraża zgodę na upublicznienie swojej pracy i swojego wizerunku oraz wykorzystanie ich na stronie internetowej Miasta Chełm, w profilach społecznościowych Miasta Chełm oraz za pośrednictwem mediów i do celów promocyjnych.

7. Uczestnik (jego opiekun ustawowy) przesyłając pracę na Konkurs i uzupełniając stosowne oświadczenie (Załącznik Nr 2) wyraża zgodę na jej nieodpłatne, dowolne wykorzystanie przez Organizatora do celów promocyjnych, w tym na jej nieodpłatne wykorzystanie w promujących akcję publikacjach.
W tym celu Uczestnik (jego opiekun ustawowy) przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania pracy plastycznej poprzez jej adaptację lub przerobienie pracy plastycznej, połączenie jej z innymi pracami plastycznymi.

8. Oryginały wyróżnionych prac Uczestnik będzie musiał dostarczyć organizatorowi w uzgodniony uprzednio sposób.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.